برچسب گذاری توسط: ERP

سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP زیر دسته مدیریت

سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند