برچسب گذاری توسط: EFQM

تحلیل سیستم ها و برنامه ریزی EFQM مورد بررسی در شركت ایرالكو زیر دسته مدیریت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، به منظور گسستن زنجیر وابستگی و گام نهادن در خطوط كلی استقلال و خود كفائی صنعتی اقدامات موثر در جهت كاهش مصرف مصنوعات وارداتی و افزایش توان تولیدی به عمل آمده است

میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM زیر دسته مدیریت

در شرایط نوین جهانی كه پیشرفتها باعث تغییرات سریع در كلیه امور و فعالیتها و دانش انسان به خصوص در زمینه فن آوری و مدیریت شده است، افق های جدیدی باز شده و نیازهای تازه به وجود آمده است