برچسب گذاری توسط: dکپارچگی اجتماعی

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول ( چالشها و فرصتها ) زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

سوال محوری مقاله این است که دانشگاهها و نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی چه نقشی را ایفا نموده و اساسا در ورود جهان به قرن بیست و یکم دانشگاهها با چه چالشهایی مواجه خواهند بود