برچسب گذاری توسط: ریاضی و هوش

رابطه ریاضی با هوش زیر دسته ریاضی

ا دكتر على آبكار استاد ریاضى و عضو هیأت علمى دانشكده علوم دانشگاه تهران در مورد ریاضى و كاربردش در زندگى و لذت حل مسأله گفت وگویى انجام داده ایم