برچسب گذاری توسط: روش همگرایی

مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی زیر دسته اقتصاد

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یك كشور وجود دارد در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند كه تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید كنترل گردد