برچسب گذاری توسط: روشهای تامین منابع مالی

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری زیر دسته مدیریت

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است