برچسب گذاری توسط: روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی