برچسب گذاری توسط: روشهاى آموزش انفرادى

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

بسیارى از روانشناسان تربیتى و مربیان آموزشى اعتقاد دارند که موقعیت یادگیرى باید چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانایىهاى خود به فعالیت و یادگیرى بپردازد