برچسب گذاری توسط: روشن دل

فایل کاربردی چشم سوم وفعال کردن آن 104 صفحه

چشم سوم پلی برای رفتن به فراسوی ابعاد مکان و زمان می باشد بُعد فیزیکی ما ـ جسم ـ مقید به بُعد مکان و زمان می باشد، به این معنی که وقتی جسم ما در زمان حال است، دیگر نمی تواند هم زمان در گذشته و یا در آینده باشد یا وقتی جسم ما در یک مکان است، نمی تواند هم زمان در مکان یا مکان های دیگر باشد این محدودیت ها برای ابعاد متافیزیک وجود ما مصداق ندارد پس ان