برچسب گذاری توسط: روان گسیختگی

بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران زیر دسته حقوق

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است كه می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت كیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق كیفری داشته باشد