برچسب گذاری توسط: روانشناسی عمومی

فایل کاربردی تحقیق جامع و کامل با موضوع روانشناسی عمومی 119 صفحه

اصطلاح سایكالوژی یا پسیكولوژی از دو كلمه یونانی ‍به معنای مطالعه روح و روان بصورت تركیبی گردیده است ولی اصولا مطالعه بررسی خصوصیات مربوط به عادات، رفتار كردار و عكس العمل های یك فرد را روانشناسی یا بمعنای لغوی كلمه (مطالعه نفس) گویند