دسته: مکانیک

فایل کاربردی طراحی چرخدنده مخروطی از صفر تاصد 8 صفحه

در این فایل با استفاده از کتاب طراحی اجزا شیگلی مراحل طراحی یک چرخدنده مخروطی به طور پیوسته طی می شود همچنین فایل اکسل این طراحی برای به وجود آوردن تغییرات احتمالی با کلیه ی روابط وفرمولها موجود است

فایل کاربردی دانلود پاورپوینت شیر های هیدرولیکی 91 صفحه

شیرهای هیدرولیکی از عناصر کنترل کننده مدارهای هیدرولیکی می باشند که می توان از آنها جهت انتقال انرژی و کنترل استفاده نمود انرژی که سیستم هیدرولیک از محرک های بیرونی می گیرد و به وسیله سیال که واسطه انرژی است منتقل می شود توسط شیر های هیدرولیکی کنترل می شود شیرها وسایلی برای کنترل انرژی هیدرولیکی هستند که قادرند جهت، فشار و دبی را کنترل و تنظیم ک

فایل کاربردی تحلیل ورق سوراخدار تحت کشش ومحاسبه تمرکز تنش در نرم افزار Abaqus CAE 48 صفحه

در این فایل شما با توانایی های نرم افزار اباکوس وانواع مش ریزی وبارگذاری آشنا شده وپس از بدست آورددن مش بهینه ،ضریب تمرکز تنش وراههای کاهش آن در ورق سوراخدار مورد بررسی قرار میگیرد