دسته: دامپزشکی

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها زیر دسته دامپزشکی

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است