دسته: برق

فایل کاربردی مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت 68 صفحه

اهداف این تحقیق برای جستجو کردن و بهینه ساختن الزامات طراحی حرارتی است برای جایگذاری چهار عنصر تولید گرما بر روی یک زیر لایه سرامیکی با پوشش مس بطوریکه عملکرد ایده آل ممکن است و دمای اتصال وسیله بین محدوده ها قابل قبول است